De transitievergoeding bij medewerkers in het onderwijs

euro

De transitievergoeding is van toepassing bij ontslag van werknemers sinds 2015. Bij ontslag heeft u recht op deze vergoeding, tenzij het gaat om verwijtbaar gedrag, vaak gevolgd door ontslag op staande voet. Medewerkers in het bijzonder onderwijs hebben ook recht op deze transitievergoeding omdat zij in dienst zijn bij een school dan wel een overkoepelende organisatie. Voor medewerkers bij het openbaar onderwijs ligt het anders. Zij zijn in dienst van de overheid en hebben daardoor een ambtelijke aanstelling. De transitievergoeding geldt niet voor ambtenaren.

Bovenwettelijke uitkering bij ontslag in het onderwijs

Wanneer u werkzaam bent in het onderwijs kunt u bij ontslag vaak in aanmerking komen voor een bovenwettelijke WW-uitkering. Uw uitkering is dan hoger dan de normale uitkering krachtens de Werkloosheidswet. Daarom ontstaat er nogal eens verwarring over de vraag of u naast deze hogere uitkering ook recht hebt op de transitievergoeding. Omdat medewerkers in het onderwijs die ontslagen werden, recht hadden op een hogere WW-uitkering werd aanvankelijk besloten dat zij daarom geen recht hadden op een ontslagvergoeding. Dit werd vastgelegd in het overgangsrecht dat gold tot 1 juli 2016.

Direct hulp bij ontslag met vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw WW-uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Afwijken van de transitievergoeding is wettelijk toegestaan

De wet Werk en Zekerheid (WWZ) voorziet in de mogelijkheid om af te wijken van het uitbetalen van een transitievergoeding. Dit mag alleen als de CAO voorziet in een gelijkwaardige voorziening bij onvrijwillig en niet verwijtbaar ontslag. In de Cao’s voor het onderwijs die gelden vanaf 2016 is de bovenwettelijke WW-uitkering versoberd. Dit betekent dus dat vanaf dan een lagere uitkering wordt uitbetaald wanneer u werkzaam bent in het onderwijs en wordt ontslagen. Vanaf 1 juli, de datum waarop het overgangsrecht voor medewerkers in het bijzonder onderwijs vervalt, hebben zij bij ontslag recht op de transitievergoeding. Daarbij moet uiteraard wel worden voldaan aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Het recht op de bovenwettelijke WW-uitkering bleef eveneens van kracht.

Vermindering van de transitievergoeding

De werkgever mag bepaalde kosten die hij heeft gemaakt in mindering brengen op de transitievergoeding. Het gaan dan om kosten die zijn betaald aan bijvoorbeeld een outplacementtraject, scholing of een jobcoach. De activiteiten waarvoor de kosten in mindering mogen worden gebracht op de ontslagvergoeding moeten er op gericht zijn om een baan te vinden buiten de organisatie waar de werknemer op dat moment werkzaam is. Het mag dus niet gaan om een baan binnen de eigen organisatie. Kosten mogen in mindering worden gebracht als zij zijn gemaakt in een periode van maximaal 5 jaar tot aan het moment waarop de ontslagvergoeding verschuldigd is. Dit is over het algemeen de datum van het officiële ontslag. Belangrijk om te weten is dat de werkgever alleen kosten in mindering mag brengen als hij dit vooraf met de werknemer heeft besproken en deze hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Het is dus niet zo dat een werkgever bij ontslag ineens met dit soort kosten op de proppen mag komen en deze zonder meer in mindering mag brengen op de transitievergoeding.

Laat de transitievergoeding altijd toetsen door een jurist

Wanneer u werkzaam bent in het bijzonder onderwijs en u wordt ontslagen dan krijgt u in de meeste gevallen een transitievergoeding. Het is verstandig om deze vergoeding te laten narekenen en toetsen door een arbeidsjurist. Deze kan voor u bepalen of de ontslagvergoeding juist is berekend. Teken in ieder geval nooit een vaststellingsovereenkomst bij ontslag zonder dat u zeker weet dat de hierin opgenomen transitievergoeding juist is. Dit geldt uiteraard ook voor overige voorwaarden zoals het in acht nemen van de juiste opzegtermijn. Gebeurt dit laatste niet dan loopt u het risico op verlaging van uw WW-uitkering. Ook bij arbeidsongeschiktheid is het van groot belang niet zonder meer akkoord te gaan met ontslag als u de wettelijke termijn voor de ziektewet hebt doorlopen of als deze zelfs nog niet ten einde is.