Transitievergoeding bij recht op IVA

euro

Wanner u in loondienst bent en u wordt ziek of raakt gehandicapt waardoor u niet meer kunt werken dan heeft u de eerste twee jaar recht op doorbetaling van uw salaris in het kader van de Ziektewet. Dit inkomen is lager dan uw loon, afhankelijk van de CAO geldt een aflopend percentage. Als u na deze twee jaar nog steeds ziek bent en het is duidelijk dat u nooit, of in ieder geval langdurig niet meer kunt werken, dan wordt u ontslagen en heeft u op grond van dat ontslag recht op een transitievergoeding als u daarna aanspraak kunt maken op een uitkering krachtens de Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Gratis check vaststellingsovereenkomst bij IVA uitkering.

Directe start opbouw transitievergoeding bij indiensttreding

Vanaf 1 januari 2020 is de wet zodanig gewijzigd dat u al vanaf het moment dat u in dienst bent het recht op transitievergoeding opbouwt. Voorheen moest u daarvoor 2 jaar in dienst zijn. Deze wetswijziging is ingevoerd om werknemers te beschermen tegen oneigenlijke behandeling van de werkgever om onder de transitievergoeding uit te kunnen komen. U hebt recht op een vergoeding voor ieder jaar dat u in dienst was bij de werkgever tot het moment dat u wordt ontslagen in verband met duurzame of blijvende arbeidsongeschiktheid. De twee jaren ziektewet tellen daarbij eveneens mee.

Direct hulp bij IVA en vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:30 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Stel uw IVA uitkering veilig

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Alles gecheckt & opgelost 

Hoe hoog is mijn transitievergoeding als ik een IVA uitkering ga ontvangen?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van uw inkomen op het moment dat u ziek werd. Over de eerste tien jaar van uw dienstverband ontvang u een vergoeding gelijk aan 1/3 van uw bruto maandloon per jaar. Over het totale bedrag van de transitievergoeding bij recht op IVA betaalt u loonbelasting. uw werkgever zal dit bedrag direct inhouden als uw ontslagvergoeding op uw bankrekening wordt gestort. Ook kunnen er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u een hogere vergoeding zou moeten krijgen, bijvoorbeeld als u arbeidsongeschikt bent geworden als gevolg van verwijtbaar gedrag of nalatigheid van uw werkgever.

Een vaststellingsovereenkomst tekenen als u ziek thuis zit

Het kom voor dat een werkgever probeert onder de transitievergoeding uit te komen door u al voordat u twee jaar een ziektewetuitkering hebt ontvangen een zogenaamde vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Hierin wordt uw ontslag geregeld. Als u zo’n overeenkomst tekent verliest u daarmee mogelijk het recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, omdat u in feite vrijwillig ontslag neemt. Ook proberen sommige werkgevers u in dienst te houden zonder dat er nog salaris wordt uitbetaald, eveneens met als doel om onder het betalen van de transitievergoeding uit te kunnen komen. Het is uiteraard zeer onverstandig om op een dergelijk voorstel in te gaan.

Laat u goed adviseren als u bij ziekte een ontslagvoorstel van uw werkgever krijgt

Als u ziek thuis bent en het ziet ernaar uit dat u aansluitend aan twee jaar ziekte niet meer aan het werk kunt, komt u in aanmerking voor een IVA uitkering. Wanneer uw werkgever u een voorstel doet voor een transitievergoeding in verband met uw ontslag, leg dit voorstel dan altijd voor aan een arbeidsjurist. Die kan het voorstel beoordelen en narekenen op basis van uw salarisstroken om zo te controleren of het toegekende bedrag juist is. Als dat niet het geval is kunt u hierover met uw werkgever in gesprek gaan. Als deze niet genegen is om een hoger bedrag toe te kennen dan is er altijd de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. De rechter zal uw ontslagvergoeding bij recht op IVA objectief beoordelen en een uitspraak doen over de hoogte daarvan.