Een vaststellingsovereenkomst bij een tijdelijk contract

Ook als u een tijdelijk contract heeft kan dit door middel van een vaststellingsovereenkomst worden beëindigd. Er zijn wel een aantal verschillen met de situatie van een vaste aanstelling. Deze leggen we in dit artikel uit.

Tussentijds opzeggen niet altijd mogelijk

Als werkgever of werknemer een tijdelijk contract tussentijds willen opzeggen dan kan dat alleen als er een opzeggingsbeding in het contract is opgenomen. Dit is meestal het geval bij een tijdelijk contract, maar lang niet in alle gevallen. Als er geen beding voor tussentijdse opzegging in het contract staat dan kan het tijdelijke dienstverband alleen worden beëindigd bij een dringende reden zoals ontslag op staande voet. Als een tijdelijk contract zonder opzeggingsbeding toch wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst dan is de kans groot dat de werknemer geen WW-uitkering krijgt tot aan het moment dat het contract van rechtswege zou eindigen. Het is dus van groot belang hier goed op te letten als u een tijdelijk contract heeft en uw werkgever wil dit eerder beëindigen dan de einddatum van dit contract.

Houd rekening met de opzegtermijn

Het kan natuurlijk zo zijn dat in een tijdelijk contract wel de optie is opgenomen dat zowel werkgever als werknemer het contract tussentijds kunnen beëindigen. In dat geval moet altijd een opzegtermijn in acht worden genomen. Als een tijdelijk contract tussentijds wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst dan moet over de in het contract opgenomen opzegtermijn het salaris worden doorbetaald. Het UWV zal hiervoor namelijk een wachttijd opleggen alvorens er recht op een WW-uitkering ontstaat.

De afkoop van een tijdelijk contract

Als de werkgever een werknemer met een tijdelijk contract tussentijds wil ontslaan, dan kan dat alleen als de werknemer daarmee akkoord gaat. Als de werknemer niet tekent, dan rest de werkgever twee mogelijkheden. Hij kan een ontslagprocedure bij de rechtbank starten. Dit is een kostbare procedure die lang kan duren omdat er ook beroep mogelijk is tegen de uitspraak. Een andere, en vaak betere oplossing is om te kiezen voor afkoop van het contract. Er wordt dan door de werkgever een bedrag betaald aan de werknemer dat meestal een gemiddelde is van het nog te ontvangen salaris als het contract geheel zou worden uitgediend en een WW-uitkering. Werkgever en werknemer kunnen hierover onderhandelen en zich daarbij laten bijstaan door een jurist.

Leg de afspraken altijd vast

Als een tijdelijk contract door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd liggen de afspraken die zijn gemaakt voor beide partijen vast. Omdat er soms geen recht bestaat op een WW-uitkering bij tussentijdse beëindiging door de werkgever, moet hiermee uiteraard rekening worden gehouden zodat de ontslagen werknemer niet zonder inkomsten komt te zitten en een beroep moet doen op de bijstand. Ook de Participatiewet (rechtsopvolger van de Bijstandswet) toetst namelijk of er recht is op een voorliggende voorziening. Recht op (gedeeltelijke) uitbetaling van salaris over de resterende maanden van het contract kan als voorliggende voorziening worden aangemerkt.