Een handige checklist voor de vaststellingsovereenkomst

Als uw werkgever voornemens is om u te ontslaan dan wordt er in de meeste gevallen een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin de afspraken tussen werkgever en werknemer worden vermeld. Dit  zijn de onderwerpen die in ieder geval in de vaststellingsovereenkomst moeten worden opgenomen.

 • De reden voor ontslag

De reden waarom de werknemer ontslagen wordt moet uiteraard in de overeenkomst zijn opgenomen. Dit kan zijn vanwege reorganisatie, ziekte langer dan 2 jaar of om een andere reden. Het initiatief voor het ontslag via vaststellingsovereenkomst moet bij de werkgever liggen en er moet geen reden zijn waarom de werknemer iets te verwijten valt. Als u op staande voet wordt ontslagen wegens diefstal of een andere verwijtbare gedraging dan komt u vaak niet in aanmerking voor een WW-uitkering.

 • De datum van het ontslag

De datum waarop het dienstverband officieel eindigt moet in de vaststellingsovereenkomst staan. Als de werknemer al niet meer werkzaam is, houd dan rekening met een fictieve opzegtermijn. Als hiermee geen rekening is gehouden kan het UWV besluiten een wachttermijn conform de opzegtermijn in acht te nemen alvorens er een WW-uitkering wordt uitbetaald.

 • Geen zicht op vervangend werk

Als de werkgever geen mogelijkheid ziet om u vervangend werk aan te bieden als uw huidige functie vervalt, moet dit duidelijk in de vaststellingsovereenkomst zijn aangegeven.

 • Afspraken voor als de werknemer snel een andere baan vindt

In de vaststellingsovereenkomst moet worden opgenomen wat de procedure is als de werknemer een andere baan vindt voordat de datum van het officiële ontslag is aangebroken.

 • De transitievergoeding

Een belangrijk punt van de vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding (ontslagvergoeding). De vergoeding wordt berekend op basis van het salaris van de werknemer en het aantal jaren dat hij in dienst is geweest bij de werkgever. Zorg ervoor dat de hoogte van de transitievergoeding in de overeenkomst wordt opgenomen en ook het moment waarop deze wordt uitbetaald. Als om wat voor reden dan ook wordt afgezien van deze vergoeding, moet dit ook in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Zo kunnen werkgever en werknemer besluiten dat de werknemer nog een bepaalde periode in dienst blijft en salaris krijgt doorbetaald in plaats van een vergoeding ineens.

 • De eindafrekening

Als je wordt ontslagen dan heb je vaak nog recht op betaling van nog openstaande vakantiedagen of opgebouwd recht op vakantiegeld of een eindejaarsuitkering. Ook uitbetaling van bonussen, overuren en dergelijke kunnen hier deel van uitmaken. Laat in de vaststellingsovereenkomst opnemen hoeveel er nog uitbetaald wordt en waar dit betrekking op heeft. Werkgever betaald eindafrekening niet.

 • Vrijstelling van het verrichten van werk

Het is belangrijk dat er goede afspraken komen over de periode vanaf het besluit tot ontslag en de ingangsdatum van dit ontslag. Vrijstelling van werk. Blijft de medewerker werken tot de ontslagdatum of stopt hij eerder en wordt het salaris doorbetaald tot aan de ontslagdatum? Als u eerder stopt laat dit dan in de vaststellingsovereenkomst opnemen en ook welke werkzaamheden u nog uitvoert, afrondt of overdraagt.

 • Communicatie over het ontslag

In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen hoe uw collega’s en eventuele externe contacten op de hoogte worden gesteld van uw ontslag. Ook kan worden afgesproken wat er precies wordt verteld.

 • Vervallen van het concurrentiebeding

Bij indiensttreding wordt in sommige gevallen in het contract opgenomen dat u bij ontslag niet bij een concurrent mag gaan werken in verband met het meenemen van knowhow. Maar als u wordt ontslagen kan zo’n beding meestal niet in stand worden gehouden. Vaak wordt een concurrentiebeding opgeheven in de vaststellingsovereenkomst. Soms wordt wel een relatiebeding opgenomen, wat inhoudt dat u niet mag gaan werken bij een bedrijf dat deel uitmaakt van de onderneming waar u bent ontslagen.

 • Geheimhoudingsbeding voor de werknemer

Vaak wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat de werknemer de inhoud van de vaststellingsovereenkomst niet openbaar mag maken. Natuurlijk mag u er wel met uw partner, familie of bekenden over praten. Maar details delen op sociale media of in de pers is in strijd met de geheimhoudingsplicht. Vaak wordt hieronder ook verstaan het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie met derden.

 • Gebruik en inleveren van bedrijfsmiddelen

Heeft u een smartphone of laptop ‘van de zaak’ spreek dan af in de vaststellingsovereenkomst tot welke datum u deze mag blijven gebruiken en onder welke voorwaarden ze worden ingeleverd. Leg ook vast bij wie u de spullen inlevert en vraag om een schriftelijke bevestiging daarvan. Neem in de vaststellingsovereenkomst een lijst op van goederen die worden overgedragen en wanneer dat gebeurt.

 • Getuigschrift

In de vaststellingsovereenkomst kan worden opgenomen dat u een positief getuigschrift krijgt. Ook kan worden afgesproken dat bij het inwinnen van referenties door een mogelijke nieuwe werkgever geen negatieve uitspraken over uw functioneren worden gedaan.

 • Slotbepaling

In de slotbepaling wordt opgenomen dat noch de werkgever noch de werknemer verplichtingen jegens elkaar hebben die niet in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. U kunt hierdoor dus niet na het tekenen van de overeenkomst alsnog iets claimen, zoals een extra maand loon of andere vergoeding. Juist vanwege deze slotbepaling is het belangrijk om de vaststellingsovereenkomst goed te laten doorlezen door een jurist die is gespecialiseerd in arbeidsrecht.

14 dagen bedenktijd na ondertekening

Krachtens de Wet Werk en Zekerheid heeft u tot 14 dagen na het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst de mogelijkheid deze te herroepen. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven. Maar het is natuurlijk wel zo chique om ervoor te zorgen dat u akkoord  gaat met de overeenkomst alvorens u deze ondertekent. Als er sprake is van ontslag is het voor beide partijen het prettigst als dit op een volwassen en goede manier kan worden geregeld.

Gratis vaststellingsovereenkomst controleren

Telefoon

088 205 1700

(dagelijks tot 21:30 uur)

GRATIS check vaststellingsovereenkomst

Laat uw overeenkomst kosteloos door onze juristen controleren.

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in. Wij bellen u binnen 20 minuten terug.