Vaststellingsovereenkomst controleren – teken nooit direct

vso checkLaat uw vaststellingsovereenkomst controleren. Wanneer uw overeenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte VSO wordt ondertekend.

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen en wilt u deze laten controleren door een arbeidsrecht jurist? Dan checken wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen. Gratis vaststellingsovereenkomst laten controleren.

Gratis check van uw vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Gratis controle vaststellingsovereenkomst (=beëindigingsovereenkomst)

1000+ overeenkomsten aangepast en verbeterd

Stel uw WW-uitkering veilig

Alles gecheckt & opgelost

Waarom een vaststellingsovereenkomst laten controleren?

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) laten controleren is belangrijk voor o.a. het recht op een WW-uitkering. Als u wordt ontslagen en uw werkgever legt u een vaststellingsovereenkomst voor, dan is het verstandig om de overeenkomst te laten controleren en juridisch advies in te winnen. Of u nu wordt ontslagen vanwege reorganisatie, na 2 jaar ziekte, arbeidsconflict of om een andere reden, het kan altijd gebeuren dat u zaken over het hoofd ziet. Ook omdat bij ontslag vaak emoties een rol spelen is het belangrijk om deze door een neutraal maar deskundig persoon te laten checken.

Hoe kan de Vaststellingsovereenkomst Jurist u helpen?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen en maakt u zich zorgen of uw WW-rechten zijn gewaarborgd, uw ontslagvergoeding hoog genoeg is of dat uw overeenkomst niet nadelig voor u is opgesteld?

Wij kennen uw rechten, bieden juridisch advies en helpen u graag verder. Controle vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst? Wij adviseren u over de inhoud van uw VSO en zorgen ook voor eventuele aanpassingen zodat u met een gerust gevoel afscheid kunt nemen van uw huidige werkgever. Al meer dan 1000+ tevreden werknemers gingen u voor. Onze hulp is in 90% van alle gevallen gratis.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst ook wel bekend als VSO is een document dat wordt opgesteld wanneer een arbeidscontract wordt beëindigd. Om deze reden wordt er ook wel gesproken van een beëindigingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en dient te worden ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Het is echter niet zo dat u direct akkoord moet gaan met de inhoud van de overeenkomst. Er kan over de inhoud worden onderhandeld. U bent in geen geval verplicht om het document te ondertekenen. Wij geven u graag meer uitleg over deze overeenkomst, de inhoud van dit document en diverse overige zaken die met dit document te maken hebben.

Arbeidsconflicten worden vaak opgelost of verder voorkomen met behulp van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Deze overeenkomst is een officieel document dat, na het ondertekenen door beide partijen, bindend is. Wel heeft alleen de werknemer nog een bedenktermijn van 14 dagen na de ondertekening. Deze bevat afspraken die worden gemaakt tussen de werknemer en de werkgever betreffende het ontslag. De meest uiteenlopende afspraken kunnen hierin worden opgenomen.

Vaststellingsovereenkomst laten onderhandelen

Met het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst ontstaat er een nieuwe rechtsverhouding, of een nieuwe rechtstoestand, tussen de twee partijen. De overeenkomst zorgt ervoor dat de werkgever en de werknemer precies weten wat er wordt verwacht en waaraan moet worden voldaan. De werkgever stelt een eerste vaststellingsovereenkomst op, ook wel het concept. De werknemer heeft het recht om hier niet mee akkoord te gaan en mag een tegenvoorstel doen. Zo kan er worden onderhandeld over de afspraken die in de vaststellingsovereenkomst komen te staan. Uiteraard kan een arbeidsjurist de werknemer ondersteunen bij de onderhandelingen of kan deze de onderhandelingen volledig uit handen nemen. Dit wordt bijvoorbeeld ook wel gedaan om een zo hoog mogelijke vergoeding voor het ontslag te krijgen.

De VSO moet juridisch correct zijn

De werkgever zal in eerste instantie de vaststellingsovereenkomst opstellen en gaat hierbij uiteraard vooral uit van de eigen belangen. U als werknemer heeft over het algemeen heel andere belangen en dit zorgt ervoor dat er in de meeste gevallen onderhandeld zal worden. Wanneer er na het onderhandelen afspraken op tafel liggen waar beide partijen zich in kunnen vinden, dan kan de definitieve overeenkomst worden opgesteld en ondertekend. Na het ondertekenen kunt u als werknemer nog 14 dagen terugkomen op het besluit om te tekenen. De werkgever heeft geen bedenktermijn. Als de vaststellingsovereenkomst niet correct is opgesteld, dan kan dit voor de werknemer ernstige gevolgen hebben.

Vaststellingsovereenkomst en WW

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer geen aanspraak meer kan maken op de WW-uitkering, waardoor deze ineens zonder inkomen komt te zitten. Dit moet uiteraard altijd worden voorkomen. Daarom is het belangrijk om een vaststellingsovereenkomst te laten beoordelen voordat deze wordt ondertekend. Bedenk u ook altijd dat u de tijd mag nemen om de overeenkomst op uw gemak door te nemen. Laat u dan ook niet onder druk zetten om de overeenkomst te ondertekenen.

Vaststellingsovereenkomst en WW
Vaststellingsovereenkomst bij ziekte
Opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding
Ontslag via vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst UWV
Beëindigingsovereenkomst bij ontslag

Een vaststellingsovereenkomst laten controleren is erg belangrijk. U krijgt een dergelijke overeenkomst vaak aangeboden van uw werkgever als deze de arbeidsovereenkomst wil ontbinden. Dit kan om verschillende redenen zijn. Het kan zijn dat het bedrijf moet bezuinigen op de loonkosten, het kan zijn dat uw functioneren te wensen overlaat of dat er iets is voorgevallen waardoor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst onder druk komt te staan. Bij ontslag op staande voet wordt overigens geen gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst, dit is een andere situatie. Maar voor alle overige situaties waarbij er een einde komt aan de arbeidsovereenkomst is een vaststellingsovereenkomst een veel gebruikt middel om de afspraken over het ontslag tussen werkgever en werknemer vast te leggen.

Wat wordt er in de vaststellingsovereenkomst opgenomen?

Uiteraard wordt in de vaststellingsovereenkomst vermeld om welke werknemer en om welk bedrijf het gaat. Voorts wordt hierin opgenomen per wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De afspraken die gemaakt worden tussen werkgever en werknemer worden hierin opgenomen. U kunt daarbij denken aan het afronden van werkzaamheden, het wel of niet nog op het werk verschijnen tot de datum van het ontslag en het opnemen dan wel uitbetalen van vakantiedagen en overuren. Het is belangrijk om de vaststellingsovereenkomst goed te controleren op met name deze punten voordat u hier een handtekening onder zet.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst leent zich ook bij uitstek om de secundaire arbeidsvoorwaarden te regelen vanwege het ontslag. Hoe lang mag de werknemer nog gebruik maken van de auto van de zaak? Kan deze worden overgenomen of moet hij terug naar de leasemaatschappij? Hoe zit het met het gebruik van een smartphone van de zaak of een laptop? Als de werknemer geen werkzaamheden meer verricht tot aan de ontslagdatum, heeft hij dan nog toegang tot het bedrijf en onder welke voorwaarden. Vaak wordt een ontslagvergoeding afgesproken, de werknemer heeft hier wettelijk rechtop, maar werkgever en werknemer kunnen ook onderling een hoger bedrag afspreken. Vaak wordt in de overeenkomst opgenomen dat beide partijen hierover geen uitspraken of mededelingen doen aan derden. Dit kan ook gelden voor de reden van het ontslag.

Controle vaststellingsovereenkomst voordat u tekent

Sommige werkgevers hebben veel haast om de werknemer de vaststellingsovereenkomst te laten ondertekenen. Laat u nooit onder druk zetten om bij wijze van spreken ter plekke uw handtekening te zetten. U heeft altijd het recht de tekst rustig door te lezen en de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Hier dient u redelijk de tijd voor te krijgen. Een termijn van 5 werkdagen is daarbij niet ongebruikelijk. U kunt, als u de vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, deze dan ook gewoon in ontvangst nemen en aan uw werkgever meedelen dat u er op terugkomt na overleg met uw juridisch adviseur voor een controle vaststellingsovereenkomst.

Wat als u heeft getekend en hier op terug wilt komen?

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend zonder deze te laten controleren dan kan het zijn dat u hier op terug wilt komen. Dit recht heeft u. Wel is het zo dat u deze beslissing snel moet nemen. Het herroepingsrecht geldt namelijk maar voor 14 dagen. Binnen deze termijn dient u aan te geven dat u de overeenkomst wilt ontbinden. U hoeft hier geen reden voor op te geven. De mededeling dat u wilt ontbinden is voldoende. Om hier sluitend bewijs van te hebben is het aan te raden om de ontbinding middels een aangetekende brief te doen, eventueel voorafgegaan door een mededeling per e-mail of fax. U kunt ook een schriftelijk verzoek tot ontbinding bij uw werkgever afgeven en om bewijs van ontvangst vragen. Let op: U mag in een periode van 6 maanden maximaal 1 keer gebruik maken van het recht op ontbinding.

Ontslag na een arbeidsconflict, ook dan een vaststellingsovereenkomst

Als u te maken krijgt met een arbeidsconflict, kan het zijn dat u boos het kantoor van uw baas uitloopt met het voornemen om per direct ontslag te nemen. Hoewel de verleiding misschien groot is als u zich tekortgedaan voelt, is het erg onverstandig om zelf ontslag te nemen. Als de verstandhouding tussen u en uw werkgever niet te herstellen is dan is het belangrijk om zo goed mogelijk uit elkaar te gaan. Misschien kan uw werkgever bemiddelen bij het vinden van ander werk, op zijn minst met een goed getuigschrift. Als u bij een arbeidsconflict meteen ‘de deur dichtgooit’ verspeelt u mogelijk kansen om uw carrière elders voort te zetten. Wend u tot een juridisch adviseur als u in een dergelijke situatie terecht bent gekomen en laat deze eventueel de onderhandelingen doen als u zelf niet meer met uw werkgever in gesprek wilt.

Ziek thuis, en de werkgever wil een vaststellingsovereenkomst opstellen

Als u ziek thuis bent dan heeft u gedurende maximaal 24 maanden recht op een uitkering krachtens de ziektewet. Als u ook na deze 2 jaar niet in staat bent om uw werk te hervatten of vervangend werk te doen dan kunt u in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Soms wil uw werkgever tussentijds de arbeidsovereenkomst ontbinden omdat bijvoorbeeld al duidelijk is dat u niet meer aan de slag zult gaan. Maar als u tijdens uw ziekteverlof een vaststellingsovereenkomst ondertekent waarin u akkoord gaat met ontslag, dan loopt u een groot risico dat u uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering verspeelt. Doe dit dus bij voorkeur niet. De enige uitzondering is misschien als u thuis bent vanwege een arbeidsconflict en u zeker weet dat dit bij een nieuwe baan geen rol zal spelen. Dan kunt u akkoord gaan met ontslag en u vervolgens hersteld laten verklaren door de Arbodienst.

Waarom wordt er gebruik gemaakt van een vaststellingsovereenkomst?

De reden waarom bij ontslag gebruik wordt gemaakt van een vaststellingsovereenkomst is om ervoor te zorgen dat alle afspraken tussen werkgever en werknemer duidelijk zijn en in 1 document terug te vinden. Een goede werkgever zal er dan ook alles aan doen om het ontslag goed te regelen en alle afspraken in de overeenkomst op te nemen. Hij zal er ook geen bezwaar tegen hebben wanneer u de overeenkomst eerst goed wilt doorlezen en eventueel de vaststellingsovereenkomst wilt laten controleren voordat u deze ondertekent. Het is immers ook in het belang van uw werkgever dat u goed uit elkaar gaat en dat er geen langslepende rechtszaken worden gevoerd over het ontslag. Soms is een werkgever echter niet te goeder trouw en wil hij de vaststellingsovereenkomst gebruiken om de werknemer voor het blok te zetten en op die manier mogelijk onder wettelijke verplichtingen uit te komen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is het vaststellingsovereenkomst controleren zo belangrijk.

Laat uw vaststellingsovereenkomst door een deskundige controleren

Een goede toetsing van de inhoud van uw vaststellingsovereenkomst is erg belangrijk. Als u getekend heeft en uw herroepingstermijn is voorbij dan kunt u alleen nog via de rechter ontbinding afdwingen. Deze zal dit alleen doen als er in de overeenkomst bepalingen staan die onredelijk of onwettig zijn. Dit zal dus lang niet altijd lukken. Daarom is het belangrijk om een controle vaststellingsovereenkomst door een juridisch deskundige te laten doen. U kunt hiervoor met ons contact opnemen. Aan de hand hiervan kunnen wij dan de overeenkomst beoordelen. Eventueel kunnen wij met uw werkgever onderhandelen over aanpassingen voor meer gunstige voorwaarden. Zo weet u in ieder geval zeker dat u het maximale uit uw ontslag haalt.

Laat uw overeenkomst checken

vso checkDe vaststellingsovereenkomst moet juridisch correct zijn. Wanneer de overeenkomst niet volledig aan de eisen voldoet, dan kan dit ervoor zorgen dat het recht op een WW-uitkering komt te vervallen. In meerdere situaties kunnen er vervelende gevolgen voor de betrokken partijen ontstaan wanneer er een incorrecte overeenkomst wordt ondertekend. Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan controleren wij graag voor u of het verstandig is om deze te ondertekenen.

Ga direct naar:

Gratis check overeenkomst
WW-uitkering

Intakegesprek

Bel: 088 – 205 1700

(dagelijks tot 21:00 uur)

Beëindig nooit een arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst zonder eerst juridisch advies in te winnen.

Wij kennen uw rechten
Betrokken en persoonlijk
Snelle reactietijd
Duidelijke en heldere taal