Wat is bedrijfseconomisch ontslag?

Als werknemer kunt u te maken krijgen met een zogenaamd bedrijfseconomisch ontslag. Ondernemingen kunnen vroeg of laat in financieel zwaar weer terecht komen en dit kan betekenen dat er bezuinigingen moeten gaan plaatsvinden binnen het bedrijf. In de meeste gevallen zal een onderneming eerst naar andere mogelijkheden kijken, maar soms ontkomt een werkgever er niet aan om ook te bezuinigen op personeelskosten en dit kan betekenen dat de werkgever moet overwegen om werknemers te ontslaan. Er wordt dan gesproken van een bedrijfseconomisch ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Wanneer een onderneming op een punt is gekomen dat deze werknemers zal moeten gaan ontslaan door financiële problemen, dan kan de werkgever proberen om met de werknemers in overleg te gaan en te onderhandelen over het ontslag. Het ontslag met wederzijds goedvinden is dan het uitgangspunt. Er moeten afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemers waarin beide partijen zich goed kunnen vinden. Wanneer het maken van deze afspraken goed verloopt, dan kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst worden alle gemaakte afspraken vastgelegd.

Als het niet lukt om een vaststellingsovereenkomst op te stellen met afspraken naar volle tevredenheid van beide partijen, dan kan er geen ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvinden en zal de werkgever het ontslag van de werknemer moeten aanvragen bij het UWV. De werkgever dient hier een aanvraag in te dienen om een ontslagvergunning te krijgen. Er is slechts één uitzondering op deze regel en dat is wanneer de cao aangeeft dat er een aparte ontslagcommissie moet worden aangesproken in dergelijke situaties.

Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

Er kunnen meerdere redenen worden genoemd voor het bedrijfseconomisch ontslag. Het komt bijvoorbeeld voor dat er twee functies samensmelten tot een enkele functie, waardoor er een werknemer ontslagen moet worden, maar het kan ook zijn dat de onderneming onvoldoende financiële middelen heeft om al het personeel aan te kunnen houden. Zo zijn er nog talloze redenen te noemen. De meest voorkomende redenen zijn:

• Ontslag bij werkvermindering.
• Ontslag bij een bedrijfsverhuizing.
• Ontslag bij technologische veranderingen.
• Ontslag bij het vervallen van de loonsubsidie.
• Ontslag bij het beëindigen van de ondernemingsactiviteiten.
• Ontslag bij organisatorische veranderingen.
• Ontslag bij een verslechterde positie van de onderneming op financieel gebied.

Een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen

Werkgevers mogen werknemers niet zomaar en zonder gegronde reden ontslaan. De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen voor een bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV. In dit geval moet de ontslagaanvraag door de werkgever worden onderbouwd. Hierbij zijn de volgende zaken belangrijk:

• De werkgever dient het afspiegelingsbeginsel in acht te nemen, ofwel een ontslagvolgorde aan te houden.
• De werkgever moet kunnen aantonen dat er geen passende andere functie binnen de onderneming aanwezig is of gerealiseerd kan worden voor de werknemer, ook niet na eventuele bijscholing of omscholing.
• De werkgever moet kunnen aantonen dat er structureel arbeidsplaatsen binnen de onderneming komen te vervallen.
• De werkgever dient de financiële gegevens van de onderneming te overleggen.

Mag een werknemer in verweer gaan?

Wanneer er geen vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld, dan komt dit meestal omdat de werknemer niet akkoord gaat met het ontslag en / of de bijbehorende afspraken. Als de werkgever dan een ontslagvergunning bij het UWV aanvraagt, dan betekent dit niet dat de werknemer daar wel mee akkoord moet gaan. De werknemer heeft dan ook het recht om in verweer te gaan, bijvoorbeeld wanneer de werkgever zich niet aan de regels houdt, zoals bijvoorbeeld de ontslagvolgorde die in acht dient te worden genomen.

In beroep tegen de beslissing van het UWV

Een werkgever heeft het recht om tegen de beslissing van het UWV in beroep te gaan wanneer de ontslagvergunning is afgewezen. De werknemer heeft het recht om tegen de beslissing van het UWV in beroep te gaan wanneer de ontslagvergunning is toegewezen. Wanneer een partij in beroep gaat, dan wordt de zaak voor de kantonrechter gebracht.

Advies en hulp bij bedrijfseconomisch ontslag

Bedrijfseconomisch ontslag kent veel regels en eisen. Het is vanzelfsprekend dat u niet erg thuis bent in deze zaken en daarom is het raadzaam om een juridisch adviseur in te schakelen. Uiteraard helpen wij u graag verder. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.